is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER,BEIDE INDIEN. 221

voerd worden. Alle de voortbrengzels der Eilanden, in het Koninkryk ingevoerd wordende, zyn onderworpen aan eene belasting, bekend by den naam van de Inkomst van het Westen; dezelve is bepaald op drie en een half ten honderd, met twee ftuivers van ieder Livre. Derzelver waarde, welke tot een regelmaat dient voor de betaaling der belastinge, wordt in de Maanden January en July bepaald. Men fielt haar op twintig of vyf en twintig ten honderd beneden den weezenlyken koers. Het Komptoir van het Westen geeft daarenboven een grooter Tarra, dan de Koopman in den Koophandel geeft. By deeze belasting voege men eene van bykans de zelfde waarde, welke de Koopmanfchappen op de Tollen der Volkplantingen betaalen, als mede die welke binnenslands op de Eilanden betaald worden, en de Regeering zal bevinden, dat zy alle de inkomften heeft, welke zy uit haare Bezittingen in de nieuwe waereld trekt.

Indien deeze penningen vermengd wierden met de overige inkomften van den Staat, zou 'er reden zyn om te vreezen, dat zy niet wierden aangelegd tot hun beftemd oogmerk, 't welk eeniglyk behoort te zyn, de befcherming der Eilanden. De onvoorziene behoeften der Koninklyke Schatkist zullen dezelve onfeilbaar een anderen weg doen inflaan. 'Er koomen oogenblikken, in welke de hooggeklommene maate des kwaads niet toelaat de ongemakken van het Genees middel te berekenen. De dringendfte nood zaaklykheid verzwelgt de geheele aandagt

Niet;

XIII.

BOEK.

t