Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

boek.

i

J

< £

j )

i c

b

34* GESCHIEDENIS

de partyfchappen, de oproerigheden, de verbanningen : alle deeze wangedrogten waren met hem in het graf gedaald. '£r ging over Engeland een helderder licht op. Karel de II, het bewind aanvaarende, hadt onder zyne onderdaanen ingevoerd, den Geest van gezelligheid, den fmaak voor Tafelpragt, voor Galanterie, verkeering, Schouwfpelen, voor allerlei vermaaken, welke hy door Europa hadt verfpreid gevonden, toen hy van het eene Hof na het ander omzwerfde, om eene Kroon te herkrygen, die zyn Vader op het Schavot hadt verboren. Niet minder dan dusdanig eene omwenteling in de Zeden was 'er noodig, om de rust zyns Ryksbeftuurs op eenen bebloeden Throon te verzekeren. Deeze Vorst was een dier kiefche wellustigen, welke de zucht tot zinnelyke vermaaken zomwylen menschlievend en aanloenlyk voor het medelyden maakt., Getroffen door de ftraffen der Quakers, deedt hy lezelve in Amerika een einde neemen, door ;en Bevelfchrift van den jaare 1661; maar ten Geest van vervolginge konde hy aldaar liet volkomen uitblusfchen.

De Volkplanting hadt tot haaren Beftuurler verkoozen hendrik vare, Zoon van lien vare, die zich in de onlusten van zyn /aderland zo berugt gemaakt hadt. Deeze ongeling, dweepziek, heethoofdig, zynen /ader in alles waardig, zelve niet in vrede unnende leeven, noch anderen daarin laaten :even , vernieuwde de Gefchillen over de Jenade en den vryen Wil. Met veel drifts egonnen deeze duistere en beuzelagtige Ge-

fchil-

Sluiten