is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 89

neer het, in den jaare 174.1, vernam, dat van de menfchen, na Georgië overgevoerd, naauwlyks het zesde gedeelte was overgebleeven, en dat het kwynend overfchot van dit groot getal Volkplanters om niets vuuriger dan een gelukkiger verblyf wenschte? Men zogt de oorzaak van deezen rampfpoed, en men vondt dezelve.

Al in haare geboorte hadt deeze Volkplanting het zaad haarer kwyninge medegebragt. Het Regtsgebied, nevens den eigendom van Georgië, hadt men in handen van byzondere perfoonen gelaaten. Het voorbeeld van Karolina zou deezen onvoorzigtigen flap hebben moeten voorkoomen; maar onder de Natiën, zo wel als onder de menfchen ieder afzonderlyk, zyn de misflagen van het voorleedene voor het tockoomende verlooren. Een verlichte Regeeringsvorm, over welken de Natie het oog houdt, is zelf niet fchootvry voor de ftrikken, welke zyner vertrouwelykheid gefpannen worden. In weerwil van zynen yver voor het algemeene welzyn, offerde het Britfche Ministerie het openbaar belang op aan de fchraapzucht van byzondere belangen.

Het eerfte gebruik, welk de eigenaars van Georgië maakten van het onbepaald gezag, aan hun opgedraagen, was, het beraamen eener Wetgeevinge, die niet alleen het burgerJyk beftuur, de Geregtszaaken en 's Lands penningen, maar ook het leeven en de goederen der inwooneren in hunne handen ftelde. Geen F 5 regt

XVIII.

BOEK.