is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 99

lykheid kon verwagten menfchen te zullen vinden. Maar de onkunde bedriegt menigmaal de gierigheid. 'Er woonden Spanjaards.

Gelukkiger, ten minften in hunne keuze, waren de zulken hunner Landgenooten, die zich, in den jaare 169Ó, aan de Baai Penfacole, op de grenzen van Louifiana, nederfloegen. De grond kon aldaar bezaaid worden; zy hadden aldaar zelf eene Ree, die, ware zy dieper aan den ingang geweest, voor zeer goed zou hebben kunnen doorgaan, indien het gewormte aldaar niet, in zeer korten tyd, de beste fchepen doorknaagd hadt.

Deeze vyf Bezittingen, verfpreid over eene uitgeftrektheid lands, in welke men een groot Koninkryk zou hebben kunnen ftigten, bevatte flegts drie duizend Volkplanters , de eene luier en armoediger dan de andere. Allen leefden van de voortbrengzels van hun Vee. Voor de Huiden, welke zy aan de Havana verkogten, voor de Jeevensmiddelen, welke zy konden leveren aan hunne Bezetting, wier foldy zeven honderd vyftig duizend Livres bedroeg, moesten zy hunne kieederen, en alles,, wat hun grond niet voortbragt, betaalen. In weerwil der elende, in welke het Moederland hen liet kwynen, verkoozen zy, voor het meerengcdeelte, na Cuba over te fteeken, toen Florida, volgens het verdrag van den jaare 1763, aan Engeland wierd afgeftaan. Deeze verovering was dan niets anders dan eene wilderG 2 ais;

KVUL

BOEK,