is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sèa GESCHIEDENIS

XIX.

BOEK.

de perfoonlyke veiligheid het dëel is van een veragten ftaat, verhovaardigen zich de aanzienlykfte farnilien op het gevaar , welk haar van den kant der Regeeringe boven het hoofd hangt. Een Pacha zal u zeggen, dat een man gelyk hy niet gefchapen is, om gelyk een gemeen mensch , zyne dagen in vrede in zyn bed te eindigen< Dikmaal s hoort men de weduwen zich beroemen, dat haare echtgenooten, welke men vermoord heeft, haar door een' eerlyken dood ontnomen zyn*

De Rusfen en Deenen, hoewel aan eene eigendunkelyke magt onderworpen i bezitten niet de zelfde vooroordeelen. Dewyl deeze twee Natiën een draaglyker beftuur genieten, en eenige gefchreevene keuren hebben, durven zy denken of zeggen, dat hun Regeeringsvorm bepaald is 5 maar wat verftandig mensch hebben zy daar van overtuigd? Zo ras de Vorst, naar zyn goeddunken, wetten maakt en affchaft, dezelve uitbreidt en bepaalt, derzelver oeffening veroorloft of opfchort; zo dra het belang zyner driften de eenige regelmaat van zyn gedrag is; zo dra hy het eenig en [om zo te fpreeken] het middelpuntig weezen is, waarin alles zamenloopt; zo dra hy het regtvaardige en het onregtvaardige fchept; zo dra zyne grilligheid eene wet wordt, en zyae gunst de maate der openbaare agtinge is: indien dit geene overheerfchappy zy, dat men ons dan zegge, welken naam wy aan deezen Regeeringsvorm zullen geeven ?

In