is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 GESCHIED, der beide INDIEN.

XTX.

BOEK.

i ] i

i i

9 \

É

•;

c ];

\

BLADr

meestal heb ik een drukkend gevoel gehad van myn onderwerp en van myne zwakheid.

Mogten Schryvers, meer van de Natuur begunftigd , door hunne meesterftukken, voltooien, 't geen myne proeven hebben begonnen! Mogt, onder begunftiging der Wysbegeerte, ten eenigen dage , van bet eene einde der aarde tot aan het anler, zich uitbreiden, die keten van eenigïeid en weldaadigheid, die alle befchaafde Natiën moet aanéén verbinden! Mogten :y niet meer aan woeste Natiën het voorjeeld van ondeugden en van onderdruk, tinge geeven! Ik vleie my niet, dat in iet tydftip deezer gelukkige omwentelinge nyn naam nog zal leeven. Dit gering irerk, welk geene andere verdienfte zal lebben, dan dat het betere werken heeft roortgebragt, zal, ongetwyfeld, vergeeten irorden. Maar ten minften zal ik tot my leggen, dat ik, zo veel in myn vermogen ras, het geluk myner naasten bevorderd, n, misfehien, van verre den weg gebaand eb ter verbeteringe van hun lot. Deeze ■reelende gedagte zal by my de plaats van en roem bekleeden. Zy zal de bekoor, fkheid zyn van mynen ouderdom, en de ertroosting myner jongfte oogenblikken.