is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN.

koopmanfchappen, ald. de belasting, het meest begaanbaar met de algemeene belangen en de regten der burgeren, is de fchattin» op de landeryen , 386; wanneer de Vorst belastingen heft, zonder de toeflemming der Natie, is dit eene daad van overhcerfchinge, 388 , env.

Berkeley, (Lord) verkrygt van Karei den II den eigendom van Karolina, in gemeenfchap, 69.

Berkeley , Gouverneur van Virginie, 43; zyne verknogtheid aan het Koninklyk Huis van Engeland , 44; opftand der Volkplantinge tegen hem, 4,5.

Bevolking, onderzoek der vraage,. of de waereld voormaals fterker dan tegenwoordig bevolkt ware, 360; Italië en Spanje hebben misfehien van hunne aloude volkrykheid verlooren ; maar Frankryk en GrootBritannie geeven blyken van vermeerderinge ten deezen opzigte, 362,363; Duitschland was voormaals, en is heden zeer volkryk, ald. -de langduurige en wreede oorlogen , van welke de aloude Gefchiedenis vol is, fïryden met het denkbeeld eener groote volkrykheid, 363, 3^4; de overheerfching en de Adelrcgeering

zyn niet gunftig voor de be • volking, 365; Griekenland en kalie zyn de eenige landen in Europa, welke voormaals beter bevolkt waren dan tegenwoordig, 366; de bevolking hangt af van de evengelykheid in de verdeeling der vaste goederen, 367 ; de armoede des volks, eene andere oorzaak , 369 ; de weelde, de onvervreemdbaarheid van de Geestlyke goederen, en de inplaatsftellingen der Adelyke goederen, zyn hinderpaalen tegen de bevolking, ald. de onverdraagzaamheid is de oorzaak derontvolkinge van verfcheiden Staaten, 374; de inftelJing van lyfrenien ftrydt met de bevolking, en hoedanig, 375; is de Serke bevolking voordeelig voor h X geluk van het menschdom? 377, 378.

Boyle , een Engelsch Natuurkenner , bewaarheidt de proefneemingen van Pascaf en Toricelli, 417.

Britten, Qde~) door Cefar te ondergebragr, 256, 257.

Brutus en Cato, de deugdzaamfte der Romeinen, waren in de noodzaaklykheid om eene keuze te doen tusfchen twee misdaaden, 265.

Buspoeder, uitvinding van hetzelve goeft in de legers den voorrang aan het voet-

Ee s volk