Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN.

21

eeuw der zuiverheid, welke drie millioenen tweehonderdduizend jaaren duurde: toen leefde de mensch honderdduizend jaaren, en zyne hoogte was eenentwintig elleboogen ; de eeuw der verwerpinge, in welke een derde deel des menschlyken geflagts verdorven was: haare duuring was twee millioenen vierhonderdduizend jaaren , en van 'smenfchen leeven tienduizend jaaren; de eeuw des verderfs, van de helft des geflagts: zy duurde een millioen zeshonderdduizend jaaren, en de mensch leefde duizend jaaren; eindelyk de eeuw des algemeenen verderfs, of het tegenwoordige tydverloop, welke vierhonderdduizend jaaren zal duuren, van welke bykans vyftienduizend jaaren verloopen zyn, Met het begin van dit tydverloop , wierdt 'smenfchen leeven op honderd jaaren bepaald. .Overal is de tegenwoordi. ge eeuw de meest verdorvene. Overal is elk tydvak van dezelve de helft der tydvakken: even als of deugd en ondeugd niet zo oud als de

mensch en de waereld waren.

De Puntdits of regtsgeleerde Bramins fpreeken heden ten dage de oorfpronklyke taal der wetten , eene taal by het volk onbekend. De Bramins fpreeken en fchryven het Samskret. Het Samskret is ryk en beknopt. Deszelfs fpraakkunst is zeer zamengefleld en zeer regelmaatig. Het Alfabet heeft vyftig karakters. De Deklinatien, ten getale van zeventien, hebben een eenvoudig, tweevoudig en meervoudig getal. Men heeft 'er korte, kortere en zeer korte lettergreepen; lange, langere en zeer lange lettergreepen; fcherpe, fcherpere en zeer fcherpe; zwaare , zwaardere en zeer zwaare. Het is eene B 3 Mu-

Sluiten