Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

GESCHIEDENIS

zou kosten. Welk eene vreemde vermenging van de wysheid met de dwaasheid!

In. de uiterfte armoede , mag de man zyne vrouw ten beste geeven, indien zy daarin bewillige; de vader zynen zoon verkoopen, indien hy verfcheiden zoonen hebbe. Van deeze wetten is de eene fchandelyk, de andere onmenschlyk. De eerfte brengt de moeder des gezins tot den ftand van eene openbaare hoer; de andere het kind des huizes tot den rang van een flaaf.

Tot een verbaazend getal zyn de onderfcheidene klasfen van flaaven onder de Indiatmen vermenigvuldigd. De wet veroorlufc derzelver vryverklaaring , welke zeer plegtig toegaat. De flaaf vult een kruik met water ; hy doet 'èr Ryst in, welke hy mee eenige bladeren van een peulvrugt heeft gepeld. Hy ftaat voor zynen meester, met den kruik op den fchouder; de meester plaatst dien op zyn hoofd, breekt denzei ven, en, 't geen in den kruik bevat is, over zyn hoofd uitftortende, fpreekt hy driemaal deeze woorden: Ik maak u vry. Hier mede is de flaaf op vrye voeten.

Hem , welke een dier, een paard, een os, een haas, een kameel zal dooden, zal de hand of de voet worden afgehouwen. Zie daar den mensch met het beest in eenen rang geplaatst. Indien hy een tyger , een beer, of een flang doode, zal hy in eene geldboete geflagen worden. Deeze ftraffen zyn de bygeloovige gevolgen van de leere der Zielsverhuizinge , welke, het lichaam van een dier als de woonplaats eener menschlyke ziele doende befchouwen , den geweldigen dood van een worm als een foort van manflag vertoont.

De

Sluiten