is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 219

leefden, die verfmaadende of belemmerende houding, welke de geringe ontwikkeling haarer vermogens haar zou hebben kunnen aanbrengen. Haare zeden befchouwde zy als openhartig en omganklyk. Iets nadruklyks en inncemends onderfcheBde haare verkeering.

Hoewel de andere Natiën , op Suratte gevestigd , niet gelyk de Mogollen, in allerlei foorten van wellustigheid tot uiterften oveifloegen , hadden zy niettemin vermaaklykheden in eene ftad , alwaar het de openbaare gebouwen doorgaans aan goeden fmaak en evenredigheid ontbrak. Geen uitwendig voorkoomen hadden, in de daad, de burgerwconingen ; doch by die der vermogendften zag men tuinen, opgevuld met de fchoonfte bloemen ; kelders , tegen de verdikkende hitte van een gedeelte des j.'tars aangelegd; zaaien, alwaar in marmeren bekkens fonteinen fprongen, wier koelheid en geruis tot eenen zagten flaap nodigden.

invulling.

Deel 11. bladz. 52, agter reg. 17.

F Deeze eislykheden ergeren ons; doch hebben wy regt om aan dezelve geen geloof te willen flaan,wy, die ons beroemen op een weinig wysbegeerte en eene zagter regeeringsform, en nogthans jin een land woonen, alwaar de ongelukkige landman in den kerker wordt geworpen, in • dien hy zynen akker durft maaien of door het veld loopen, in den rui- of broeityd der Patryzen? alwaar hy genoodzaakt is het hout van

zy-