Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

GESCHIEDENIS

gebruiken, derzelver waarde heeft doen ftygen, hooger dan men zich daarvan kon belooveni klimt nogthans de prys nog fteeds hooger. Men behoorde de koopverbintenisfen tot nieuwe voorwerpen uit te ftrekken.

Niets of zeer gering wierden de koopverwisfelingen gerekend tusfchen het Rusfifcbe Keïzerryk en de Staaten van den Grooten Heer. Het zal niet lang aanloopen of zy zullen zeer aanzienlyk worden, indien men zich weeto te bedienen van het regt, by de jongfte verbonden verkreegen, om van de Zwarte op de Middelïandfche Zee, en van deeze op die te vaaren. Dit voorregt, welk geene Natie nog verkreegen hadt, of heefc kunnen verkrygen, moet aan den koophandel en fcheepvaart der Rusfen eene uitgebreidheid geeven, waarvan het ligtvaardig zyn zou de fcheidpaalen aan te wyzen.

Qndertusfchen behoorden'altoos, langs de kusten van de Oost-Zee, de voornaamfte verzendingen van de voortbrengzels des Lands te gefchieden, dewyl het eene beweezene zaak is, dat geftadig een negende gedeelte koopmanfchappeh meer uitgevoerd worden uit de haven van Petersburg alleen , dan uit de tweeënveertig tolplaatzen des Keizerryks te zamen. Ih den jaare 1773, bedroegen de verzendingen van Rusland, volgens de rekening van vyfentwintig ten honderd, *velke de Souverein ontvangt, 106. 401. 735 Livres. De ingebragte goederen, de zelfde belasting daar onder gerekend, beliepen niet meer dan 66. 544.. 005 Livres. Gevolglyk was de fchynbaare balans 39. 557. 830 Livres. Wy peggen de fchynbaare 'balans. Want het is bekend

Sluiten