is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 113

ben, wendt men eindelyk na het Zuid-Oost, om Kaap Sint-Vincent aan te doen en te Kadix binnen te loopen.

Geduurende het tydverloop van de eene tot de andere VJoot, zendt het Hof van Madrid een of twee Oorlogfchepen , Azogues genaamd, om na Mexiko het kwikzilver te brengen, tot het bewerken der Mynen noodig. Oorfpronklyk leverde Peru dit metaal ; doch de .verzendingen waren zo langzaam, zo onzeker, en gingen dikmaals met zo veel bedrog verzeld, dat men, in den jaare 1734, dienftig oordeelde, het kwikzilver uit Europa zelve te zenden, In 't eerst verfcbaften de Mynen van Guadalcanal daartoe de middelen. Om de ryke Mynen van Almaden en Estremadura, heeft men zedert daar van afgezien. Op de thuisreize worden de Azogues belaaden met den opbrengst der Verkoopingen , zedert het vertrek der Vloot gefchied, met de fommen in betaaling der opgefchootene gelden,en met de penningen, welke de Mexikaanfche kooplieden, op den volgenden togt, voor hunne rekening willen waagen. De Regeering geeft de vryheici dat drie of vier koopvaardyfehepen telkens haare lebepen verzeilen. Uit fruiten of dranken moest deeze geheele laading beftaan; maar ter fluik worden 'er gewigtige goederen onder gedoken. Altoos keeren deeze vaartuigen ballast fcheeps te rug , ten zy men, door eene byzondere vergunning , hun toeftaa eenige Cochenilie in te neemen.

Indien redenen van welvoeglykheid of van Staatkunde het vertrek eener nieuwe Vloot vertraagen, zendt het Hof van de Havana na VeraCrux een van zyne fchepen. Het wordt aldaar H be-