is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDI EN. ïqq

derland doet ledig leggen , en nog meer kwaads doet in de Volkplantingen. De eerfte veroveraars, en zy, die in hunne voetftappen traden, overweldigden of deeden zich opdraagen zeer uitgeftrekte velden. Van deeze maakten zy een onverdeelbaar erfgoed voor den oudften hunner kinderen; en de jongfte zagen zich, eenigermaate, gedoemd tot den ongehuwdcn ftaat, het kloosterlëeven of het priesterfcnap. Deeze uitgebreide bezittingen zyn onbebouwd blyven liggen, en zullen in deezen ftaat blyven, tot dat eene kloeke of wyze hand derzelver verdeeling toelaate of gebiede. Dan zal het getal der eigenaaren, thans zo gering, in weerwil van de uitgeftrektheid der landeryen, vermenigvuldigd worden, en de voortbrengzels zuilen vermenigvuldigen met de eigendommen.

Een fpoediger opgang zou de akkerbouw maaken , indien de uitlanders vryheid hadden om daar aan deel te neemen. De weg na de Spaanfche Indien wierdt, zonder onderfcheid,voor allen afgefneden, zelf op het oogenblik der ontdekkinge. Uitdrukkelyk verbooden de wetten, de zulken na Europa te rug te zenden, welke, op hoedanig eene wyze ook, derwaarts waren over* gelloken. Door zyne behoeften gedwongen 9 volmagtigde philïppus de II, in den jaare 1596, zyne Afgevaardigden om de weinigen, welke heimelyk voet aan land hadden gezet, te naturalizeeren, mids zy daar voor betaalden den prys, welke op deeze aanneeming wierdt gefield. Verfcheiden maaien is deeze foort van koop vernieuwd, doch meer ten dienfte van handwerkslieden, noodwendig nuttig voor het land, dan van kooplieden, welke men onderftelde, met de verzamelde fchatten eerN 4 lang