Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«S$ GESCHIEDENIS

èn boven welken zy nooit mogen gaan , hoe voordeelig het jaar ook zyn moge. Den besten wyn betaalt men hun tegen 156 Livres en 5 ftuivers het Vat; doch voor dien van eene mindere foort, ontvangen zy flegts 125 Livres. Hoe groot ook het gebrek , en hoe aanmerkelyk de aftrek zy, nimmer kan de planter op eene grooter vermeerdering hoopen dan van 3 r Livres en 5 ftuivers van 't Vat. Ieder Vat houdt tweehonderdtwintig potten. Port a Port, door haare volkrykheid, door haaren bloei, de eerfte ftad van 't f&oninkryk geworden, zints Lisfabon ais 't ware verdweenen was; Port a Port geloofde,met reden, dat haar koophandel vernietigd was, door deeze "hetllooze vervreemding van de regten der geheele ""Natie, ten voordeele van eene Maatfchappy. De Provincie Entro Duro en Minho, de vrugtbaarfte van den Staat, bouwde geene hoop meer op haaren akkerbouw. De wanhoop vervoerde de onderdaanen tot oproerigheid, en het oproer deedt s<3e Regeering wreed worden. Twaalfhonderd burgers wierden aan den fcherpregter overgeleverd, tot de openbaare werken veroordeeld, na de Forten in Afrika gebannen , of door haattyke verbeurdverklaringen tot den bedelzak gebragt.

Op den zesden van Zomermaand des jaars 175& wierdt, voor Groot-Para en Maragnan, eene uitfluitende Maatfchappy opgericht, welke eene hoofdfomme bezat van 3. 000. 000 Livres, verdeeld in twaalfhonderd Aktien. Vier jaaren laater •wierdt de provincie Fernambuk aan diergelyk een juk onderworpen, roet dit onderfcheid, dat deeze Monopolie eene hoofdfomme bezat van 3. 500. 000 Livres, welke verdeeld wierdt in drieduizendvier-

Sluiten