Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN.

vierhonderd Aktien. De beide Maatfchappyen wierden gemagtigd om op de eetbaare waaren, naa aftrek van alle kosten, te mogen winnen vyftien ten honderd, en hunne koopmanfchappen te verkoopen vyfenveertig ten honderd duurder, dan zy te Lisfabon hadden gekost. Men liet haar de vryheid om tot zo laagen prys als zy wilden in te koopen de voortbrengzels der gewesten, aan haare dwingelandye onderworpen. Zo ongemeene gunften moesten twintig jaaren duuren, en konden vernieuwd worden, tot groot nadeel der Volkplantinge.

Tegenwoordig is Brazil verdeeld in negen Provinciën , alle welke beftuurd worden door een byzonderen Landvoogd. 'Hoewel deeze onderfcheidene Opperhoofden gehouden zyn zich te gedraagen naar de algemeene fchikkingen, welke de Onderkoning geraaden vindt te beraamen, zyn ze, egter, als onafhanklyk van zyn gezag, om dat zy regelrecht hunne bevelen ontvangen van Lisfabon, en zy zelve aldaar rekenfchap doen van de zaaken van hun bewind.' Niet langer dan voor drie jaaren worden zy aangefteld; doch hunne zending duurt doorgaans langer. De wet verbiedt hun, te trouwen in het gewest aan hun Regtsgebied onderworpen , aan eenigen tak van handel deel te neemen, het geringfte gefchenk te aanvaarden, belooningen aan te neemen voor hunne amptsverrigtingen ; zints eenige jaaren wordt deeze wee vry ftreng onderhouden. Van hier dat 'er mets zeldzaamer is, dan iemand in deeze posten in de Nieuwe Waereld een groot fortuin te zien maaken. Die deeze bedieningen vry willig nederlegt, zp wel als die opontbooden wordt, moet rekenfchap

Sluiten