is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 147

worden de misbruiken vereeuwigd onder eene zelfde Natie. Dus wordt alles ondernomen, en niets voltooid, door een zotten hoogmoed, welks heiliooze invloed zich verfpreidt over alle takken van het ryksbeftuur, 't welk den voortgang der befchaavinge opfchort, en de volken in eenen ftaat van barbaarsheid zou gehouden hebben, indien hunne opperhoofden beftendig en ten allen tyde op denzelven even zeer verzot geweest waren.

Indien, ondertusfchen, het ontwerp , welk wy het Hof van Madrid hebben durven voorflaan, hetzelve onderhevig fchyne aan ongemakken, welke wy niet hebben opgemerkt, zou het uit zynen eigen boezem een gedeelte der voordeden kunnen ontleenen, welke wy hetzelve met vermaak zouden zien genieten. De vaart op de Spaanfche Westindiën is den Biskaiers verbooden. Dewyl hunne havens vry. zyn van alle uitgaande en inkoomende regten, met welke alle andere tollen zyn bezwaard, heeft de Regeering gevreesd dat zy te veel voordeden zouden genieten boven de onderdaanen der Monarchie, welke de zelfde voorregten niet genieten. Men Helle voor deeze vlytige lieden Porto Rico open, alwaar hunne poogingen niet zouden fchaddyk zyn aan mededingers , welke zich nooit daarmede bemoeid hebben ; en wel haast zal dit Eiland van eenige aangelegenheid worden. De zelfde fchikking zou kunnen gemaakt worden ten aanzien van St. Do* minzo.

Dit Eiland, enz.

Ka v E *