is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 149

te bekostigen, aldaar wordt opgeflagen, en van daar, op paerden, verzonden wordt na St. Do. mingoy flegts vyftien mylen van daar gelegen.

Langen tyd ontving deeze hoofdftad van 't Eiland regelrecht deezen buitenlandfchen onderftand; maar toen was de Lozama, welke haare muuren befpoelt, bevaarbaar voor fchepen van driehonderd lasten. Zints de mond deezer riviere bykans is verftopt geworden, door het zand en de fteenen, welke zy van de bergen mede voert, is de ftad in geen beter ftaat dan de haven; pragtige puinhoopen zyn het eenige, welk 'er nog te zien is. Niets dan braambosfchen en een weinig vee vertoonen de velden, welke haar omringen.

Veertien mylen boven deeze plaats ftroomt de rivier Macousfis, welke de weinige Amerikaanfche fchepen aandoen , die op het Eiland koomen handeldryven. Zy losfen hunne geringe laadingen door middel van etlyke Eilandtjes , die eene tamelyk goede legplaats uitleveren.

Een weinig verder, maar aan de zelfde kust, doorftroomt de Rumma de heerlykfte vlakten, weike men zich kan verbeelden. Nogthans ontmoet men op een zo uitgebreiden en vrugtbaaren grond niet meer dan één gehugt, 't welk men, in gewesten, door de Natuur allerminst bedeeld, armoedig zou noemen.

Het Noorden der Volkplantinge is het Zuiden waardig. Porto - de-Plata, wiens fchoonhtid en vrugtbaarheid niet genoeg kan geroemd worden, vertoont aan zyne menigvuldige kreeken en op zynen vrugtbaaren grond, flegts eenige weinige hutten.

K 3 Ifa.