Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i3 GESCHIEDENIS

fchikt om vrugten te draagen , worden niet beplant; die men aldaar bewerkt, zouden nog kunnen verbeterd worden. Volgens het gevoelen der kundigfte lieden, zouden de voortbrengzels deezer Bezittingen een derde deel en misfchien de helft kunnen vermeerderd worden.

Eén groote hinderpaal tegen deeze vermenigvuldiging, is, de ten uiterfte belemmerde ftand der Volkplanteren. Aan de Regeering zyn zy fehuldig 4. 500. 000 Livres; aan den Koophandel van het Moederland, 1. 200. 000 Livres* aan de Hollanders, 26. 630/170 Livres; om de onmeetelykheid hunner rykdommen, en de onmogelykheid om dezelve op eene andere wyze tot voordeel aan te Wenden, zyn deeze Republikeinen de fchuldeifchers geworden van alle Natien.

De inhaaligheid van 's Lands kas legt -hunne ny verheid aan nog andere banden. De leevensmiddelen en koopmanfehappen, niet gefchikt voor Deenemarke , of die niet op Deenfche fchepen derwaarts zyn gevoerd, moeten, by hun vertrek uit Europa, vier ten honderd betaalen. Zo wel de inlanders als de vreemdelingen betaalen zes ten honderd, by hunne aankomst op de Eilanden. Van eiken Neger, by deszelfs eerfte komst, worden 18 Livres gevorderd, en een hoofdgeld van 4 Livres, 10 ftuivers; en nog daarenboven eene vry zwaare belasting van het gezegeld pa. pier; eene andere van 9 Livres van ieder duizend vierkante voeten gronds, en de tiende van den prys der plantaadjen, wanneer zy verkogt worden. Alle de voortbrengzels zyn onderworpen aan vyf tenj honderd by den uitvoer uit de

Volk-

Sluiten