Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 219

Volkplantingen, en aan drie ten honderd by den invoer in alle havens van het Moederland , zonder te rekenen het geen van de Rhum moet betaald worden, wanneer zy by de kleine maat wordt gefleeten. Alle deeze regten brengen der Kroone een inkooman aan van tusfchen de acht en negenhonderdduizend Livres. ' 't Is tyd dat het Hof van Koppenhaage afzie van deeze zo menigvuldige en drukkende belastingen. Ongetwyfeld behoorde een wel beredeneerd belang dusdanig een gedrag alle Mogendheden in te boezemen, die Bezittingen hebben in de Nieuwe Waereld; doch Deenemarke is tot deeze edelmoedigheid meer byzonderlyk verpligt. Deszelfs planters zyn bezwaard met zo verbaazend groote fchulden , dat zy de hoofdfomme nimmer Zullen kunnen betaalen, en zelf niet de agterftalligheden afdoen , zonder eene volkomene belangeloosheid van de zyde van 's Lands kas. ■! Maar, kan men deeze daad van wysheid verwagten van Deenemarke, zo wel als van elders, zolang de uitgaaven deinkomften zullen overtreffen ; zo lang de heillooze voorvallen, welke, in de tegen woordige orde :, of liever wanorde der dingen, telkens wederkeeren , de Ryksbeftuurders zullen noodzaaken , den last der reeds al te zeer bezwaarde onderdaanen twee- of driemaalen te verdubbelen ; zo lang de Staatsdienaars der Vorften zonder een bepaald doeleinde en vast beraamd plan zullen handelen, even alsof het Ryk en hunne 'bedieningen op morgen een einde zouden neemen; zo lang 's Lands fchatkist uitgeput zal worden door ongehoorde plonderingen, en haare behoefte niet zal aangevuld worden dan

door

Sluiten