Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

ringe waarde, en te veel plaats beflaande, om de huur te kunnen goedmaaken. Nimmer zullen zy aan boord koopers afwagten, die, om den afftand, wel niet zouden kunnen koomen. Nimmer zullen zy Makelaars vinden, wier foldy noodwendig zo hoog zou loopen, dat men zich van hun niet zou kunnen bedienen.

De zelfde reden heeft de eigenaar van de Siroop om af keerig te zyn van deeze marktplaatze. De vragtpenningen, de lekkaadje en het commisfiegeld zouden zyne koopwaare verflinden. Indien de Engelsman het befluit nam om de Siroop duurder in te koopen dan hy dezelve betaalde, zou hy zich genoodzaakt zien om den prys zyner koopmanfchap. pen naar evenredigheid te verhoogen , terwyl de koopman, naa deeze verhooging, dezelve niet meer zou begeeren.

Het eerst ontwerp voor een tyd laatende vaaren, fchoon het daar van niet uitdrukkelyk hadt afgezien, begon het Franfche Ministerie, in den jaare 1763, bedagt te zyn om op St. Lucia plantaadjen aan te leggen. Het. ontwerp was verftandig , doch de uitvoering dwaas. Indien de Gouverneur en de Intendant van Martinique, van waar dit Eiland niet verder dan zeven mylen legt, met de uitvoering belast waren geweest, zouden de Volkplanters, welke men derwaarts zou hebben doen overfteeken, de hulp hebben ontvangen, welke gemaklyk was te verwagten van eene Volkplanting, meer dan honderd jaaren oud. De overhaasting, de drift tot nieuwigheden, de begeerte om bloedverwanten of gunftelingen aan een beftaan te helpen, andere misfchien nog berispenswaardiger beweegredenen , deeden de voorkeuze geeven aan het zenden

van

Sluiten