is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2

GES CHIEDENIS

duizendvyfennegentig; doch het is bekend, dat toenmaals ieder planter zo veel hy konde aan de naafpooringen van 's Lands Kasfe onttrok, om de ftrengheid der belastingen te ontgaan.

Deeze plantaadjen en planters zyn verdeeld over zesenveertig Kerspels. Zommigen van dezelve beflaan in den omtrek twintig mylen. Van een groot getal zyn de grensfcheidingen niet bepaald. De meeste hebben geene andere Kerk dan hutten of puinhoopen. In bykans geene van allen wordt de Dienst met eene voegzaame betaamelykheid verrigt. De Zuidlyke en de Westlyke worden beftuurd door Dominikaanen, de Noordlyke door Capucynen, welke de Jezuiten hebben vervangen. Allen hebben een vlek of ffcad.

De vlekken beftaan uit winkels van eenige koopmanfchappen , uit de werkplaatzen van eenige kunftenaars, allen gebouwd rondom het Presbyterie. Op de feestdagen wordt 'er eene foort van Markt gehouden, op welke de flaaven de vrugten, het gevogelte en andere leevensmiddelen, bun in eigendom behoorende , kooraen verruilen tegen huisgeraaden, kleederen en tooizels, die, hoewel van geringe waarde, hun eenige geryflykheden aanbrengen , en hen onderfcheiden Van de zulkcn hunner lotgenooten, die de zelfde ruimte niet be zitten. Met geene genoegzaame verontwaardiging kan het befchouwd worden , dat de dwingelandy hen vervolgt te midden van deeze geringe koopverwisfelingen ; en dat de laaghartige bedienden van het Geregt, aangefteld tot het befluur dier Vergaderingen, deeze rampzaligen de hardheid van hun lot doen gevoelen , zelf in de kortduurende oogenblikken van ruste, welke,