is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34° GESCHIEDENIS

genomen , of met de toeftemming der onderdaanen , of met het geweld van den Meester. In beiderlei geval kan het op eene wettige wyze een einde neemen. Voor de dwingelandy geldt het regt der verjaaringe niet tegen de vryheid.

Te gewigtiger is de waarheid deezer beginzelen, naar gelang alle gezag; uit zynen eigen aart, tot overheerfching neigt, onder de onftuimigfte Natie, zelf onder u, Engelfchen; ja, onder u.

Eenen Whig heb ik eens hooren zeggen: misfchien was hy een geestdryver; maar de zotten fpreeken ook zomtyds woorden van gezond verftand: ik heb hem hooren zeggen, dat zo lang een flegt Koning, of ten minfte een flegt Staatsdienaar, niet met even weinig toeftel, oploop en verwondering, als de geringfte kwaaddoener, na 'lybum (*). wordt gebragt, de Natie van haare regten noch het onderfcheidene denkbeeld, noch het volkomen genot zal hebben, voegende aan een volk, 't welk durft gelooven of zeggen dat het vry is. En, nogthans, volgens uwe eigen bekentenis^ doet eene onkundige, bedorvene en onderneemzieke Staatsdienaarfehap, heerschzuchtig en ongeftraft, u in den diepften afgrond nederftorten.

Van weinig belang is de fomme uwer wandelende geldfpecien. Gy zyt onder papieren begraaven. Gy hebt ze van allerlei benaamingen. AI het goud van Europa, in uwe fchatkisten byeen gebragt, zou naauwlyks toereikende zyn om uwe Nationaale fchulden af te doen. 't Is onbekend, door welk een wonderwerk die denkbeeldige munt

ge-

(*; De g^woone Strafplaats te Londen.