is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

342 GESCHIEDENIS

geland zou tyden. Van de onderdrukking eens ' dwingelands wordt men nog verlost door hem ten lande uit te dry ven , of te dooden. Van beide middelen hebt gy u bediend. Maar eene Natie kan niet verdreeven, kan niet gedood worden. De

vryheid kan alleenlyk verwagt worden van een \

vredebreuk, waarvan het gevolg is de ondergang <

van eene van beide Natiën, en zomtyds van bei- 1

den. De dwingeland is een eenhoofdig beest, 't ;

welk met een enkelen flag kan geveld worden, i

Een dwingelandifche Natie, is eene Hydra met dui- i

zend hoofden, die alleenlyk met duizend zwaarden, i tevens opgeheven, kunnen afgehouwen worden.

De misdaad der onderdrukkinge, door een dwinge- i

land gepleegd, doet het misnoegen op hem alleen <

nederdaalen. De zelfde misdaad, door eene talry- \

ke Maatfchappy begaan, verfpreidt de eislykheden '.

en de fchande over de geheele menigte, welke nim- <

mer bloost. De misdaad van allen is niemands \

misdaad; en de aandoening der wanhoopige, on- (

der den hoop zwervende treft niemand. i

■ Maar het' zyn onze Onderdaanen. Uwe onder- ■

daanen! niet meer dan de inwooners van het Prins- i i

dom Wales de onderdaanen zyn van het Graaf- I <

fchap Lankaster. Het gezag van de eene Natie 1

over de andere kan geen anderen grondflag hebben i dan de verovering , de algemeene toeftemming,

of voorgeftelde en aangenomene voorwaarden. De j i

verovering verbindt niet fterker dan het diefftal. -

De toeftemming der voorouderen kan de naakoo- |

melingen niet verbinden; en 'er is geene voor- i

waarde, welke de opoffering der vryheid niet uit- i1

fluit. De vryheid kan tegen geene zaak worden i

uitgewisfeld, om dat niets by haar in waarde kan \ i

ver-