is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 GESCHIEDENIS

taald, door u hunne voortbrengzels te leveren: door by uitfluiting te ontvangen uwe koopmanicnappen , voor den buitenfpoorigen prys, op welken het u heeft goed gedagt dezelve te ftel-' Jen; door zich te onderwerpen aan de verboden, welke hunne nyverbeid bepaalden, en aan de uitzonderingen, met welke gy hunne eigendommen bezwaard hebt ? Zyn zy u niet te huJpe gekoomen ? Hebben zy zich niet om u in fchulden géItooken? Hebben zv niet voor u de wapens opgevat en geftreeden? Toen gy hun verzoeken gedaan hebt,op eene wyze,aan vrye menfchen voegende, hebben zy dezelve niet ingewilligd ? Wanneer zyt gy van hun afgeweezen, dan wanneer gy hun den dolk op het hare zettende, tot hen zeide: uwe fchatten of uw leeven ; fterft of wordt myne (ba. ven? Hoe! omdat gy hun hebt welgedaan, hebt gy daarom regt om hen te onderdrukken? Hoe! zullen de Natiën op den pligt van dankbaarheid het barbaarfche regt bouwen, om de zulken te vernederen en met voeten te treeden, die het on: geluk hebben gehad om weldaaden van baar te ontvangen? Helaas! byzondere perfoonen,hoewel dit niet een pligt zy, kunnen, misfchien, verdraagen dat hunne weldoeners tirannen zyn fit hun ftaat het fraai, is het grootmoedig, ongêtwyfeld er m te berusten dat zy ongelukkig zyn, om met ondankbaar te worden. Maar de Natiën hebben eene andere zedekunde. Het algemeen geluk is de eerfte wet, zo wel als de eerfte pligt De eerfte verpligting, onder welke deeze grootê hchaamen leggen, betreft hen zeiven. Voor alle dingen zyn zy vryheid en regtvaardigheid fchuldig aan de byzondere leden, welke dezelve uitmaakea*

Ieder