is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDÉ INDIËR 431

Frankryk en Spanje hebben in hun voordeel vermogende hulpmiddelen; Engeland heeft in zyrt voordeel de kunst om de zyne ten nutte aan te wenden. Frankryk en Spanje hebben hunne fchat: ten; Engeland een groot Nationaal Crediet. Van i de eene zyde de menigte van menfchen en de talf rykheid van troepen; aan de andere zyde de meerI derheid in de kunst om de fchepen te beftuuren ! en in de fcheepsgévegten de zeeën zynen wille te l onderwerpen. Hier de hevigheid en kloekmoei digheid; daar de kloekmoedigheid en de onder vin i ding. By den eenen de werkzaamheid, welke de ontwerpen eener volftrekte Monarchie kunnen ontvangen ; by den anderen de kloekmoedigheid en de voortvaarendheid der vryheid. Hier de zucht ter wraakneeminge over den fpyt van geleedene nadeelen en langduurige mishandelingen; j daar de trek om eenen versch behaalden roem, en de opperheerfchappy over Amerika , nevens die van den Oceaan te handhaaven. De twee veri bondene Natiën genieten het voordeel, welk de vereeniging van twee uitgebreide Mogendheden geeft, maar ook het nadeel uit deeze vereeniging zelve voortvloeiende,de bezwaarlykheid van over: eenftemminge en eensgezindheid, 't zy in de entwerpen, 't zy in het gebruik der vermogens; En;j geland is aan zich zeiven overgelaaten; maar, dewyl het alleen zyne eigen fterkte heeft te beftuui ren , geniet het het voordeel van eenheid in de

0 ontwerpen, van eene zekerder en misfchien vaar-

1 diger zamenvoeginge van denkbeelden; het kan met I meer gemak zyne ontwerpen van aanval en ver-

deediginge aan een eenig doelwit doen ondergè1 fchikt zyn.

Om