is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN.

433

Daarenboven leert ons de Gefchiedenis dat weinig Eedgenootfchappen den buit der Natie gezamentlyk gedeeld hebben, tegen welke zy waren opgeftaan. Athene over Perfie zegevierende; Rome tegen de onderneemingen van hanniuai. beveiligd; en in latere tyden, Venetië tegen het berugt verbond van Kameryk behouden gebleeven; en in onze dagen, Pruisfen door het vernuft- van een eenig mensch aan geheel Europa het hoofd biedende : dit alles moet ons oordeel doen opfchorten over den uitflag des tegenwoordigen Oorlogs.

Maar laaten wy onderftellen dat het Huis van Bourbon de voordeden behaale, met welke het zich heeft kunnen vleien ; hoedanig een gedrag behoort het dan te houden?

In alle opzigten is Frankryk de best bevestigde heerfchappy, van welke de Jaarboeken der Waereld de geheugenis bewaard hebben. Zonder daar mede te kunnen vergeleeken worden , is Spanje insgelyks een Koninkryk van groote fterkte, welks middelen van voorfpoed dag aan dag aangroeien.

]j Het gewigtigfte doelwit van het Huis van Bourbon behoort derhal ven te zyn, te wege te brengen

j dat zyne nabuuren'met een goed oog aanfchouwen de voordeden, welke het van de natuur ontleent, die het aan de kunst verfehuldigd is, of

\ de voorvallende gebeurtenisfen hebben aangebragt. Indien hef zyne meerderheid zogt te vergrooten, zou de omfteltenis algemeen worden,en men zou meenen met eene algemeene flaavernye gedreigd

:: te worden. Misfchien is het al veel, dat de Natiën het nog niet gedwarsboomd hebben, in zyne ontwerpen tegen Engeland. Het misnoegen, welk Ee de