Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN.

501

tegen de nyverheid der Natiën,als om zich te beveiligen tegen de kruipende laagheden der indringers , die hen omringen. Overal dryft men te rugge, en wordt men te rugge gedreeven. Eenige&onkundige lieden, laaghartigen of omgekogten, hebben Europa, de geheele waereld vervuld met duizend onverdeedigbaare bedwangmiddelen, welke meer en meer zyn uitgebreid. Het water en het land zyn, enz.

uitbreiding.

Deel VIL blad. 338, reg. 12 van onder, tot bladz. 339, reg. 6.

Toen wierden een vry aanzienlyk getal burgers de oogen geopend voor de waare belangen van hun Vaderland. De Regeering zelve fcheen op te merken dat alle rykdommen uit de aarde voortkwamen. Zy fchonk eenige aanmoedigingen aan den Akkerbouw, zonder evenwel den moed te bezitten om de hinderpaalen weg te neemen, die zich tegen deszelfs opgang aankantten.

De Franfche Landman geniet nog het voorregt niet van gefchat te worden naar evenredigheid van zyne vermogens. Eigendunkelyke belastingen blyven hem omringen en verpletten. Jaloerfche of inhaaligc nabuuren kunnen altoos tegen hem hunne fchraapzucht of wraak pleegen. Men laat niet af om by het gewigt zyner fchattingen nog aanmerkelyker onkosten te voegen, dan de f.hattingen zelve, om eene onregtvaardige en onmogelyke betaaling te verhaasten. Een wreede Ontli 3 van-

Sluiten