Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 507

ren. Niet meer lichts heeft men verfpreid over 't geen de Boomen betreft. Omtrent alle deeze onderwerpen van de dringendfte noodzaaklykheid bezitten wy flegts onvolmaakte kundigheden, welke eene volftrekte blinde handelwyze ons heeft kunnen aan de hand geeven. Nog verder zou Europa ten agter zyn , zonder de befpiegelingen eeniger Engelfche Schryvers, wien het gelukt is, een vry groot getal vooroordeelen uit te rooien, en veele voortreffelyke handgreepen in te voeren. Deeze yver voor de eerfte der kunften is tot de Landlieden hunner Natie overgeflagen. Fair child, een van dezelve, is zo verre gegaan in zyne Geestdrift, dat hy bevolen heeft dat de waardigheid van zyn Beroep jaarlyks door eene openbaare redenvoering vereerd worde. Voor de eerfte maal is zyn wil volbragt, in den jaare 1760, in de St. Leonards Kerk te Londen ; zints dien tyd is deeze nuttige plegtigheid op den gezetten tyd telkens herhaald. Opmerkelyk, maar tevens, enz.

INVULLING.

Deel VIL bladz. 392, reg. 8, agter 'i woord: omkeering.

„ Dit is een fchrikwekkend tafereel, dusfprak „ tot my een Vizir: want Vizirs vindt men al„ lerwege. Ik zucht 'er van. Maar, hoe zou „ ik, zonder belasting, kunnen handhaaven die ,, algemeene fterkte, wier noodzaaklykheid en „ voordeden gy zelve erkent? Zy moet voort-

v „ duu-

Sluiten