Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C fi 5

ten. Behalven, dat offcboon Lodewyk" XIV aan de andere Souverainen van Europa het denkbeeld heeft ingebpefemt, om zulke talryke armeen te onderhouden, welke mee'sten tyds het natuurlyk vermogen van hunne Landen te boven gaat: 'zo men kan hier van een anderen kant opmerken dat indien het waar mogt zyn dat de Republiek 80 Duizend man ter verdediging van haare frontieren en verfterkte fteeden nodig zoude hebben ; het tevens eene onbetwistbare waarheid is , dat de kosten van zulk een aantal troepen onmogelyk door de Republiek op den duur kan gedragen worden; vermits naar het gezegden van onzen fchryver zelve, 'er verbazende kosten tot in ftand houding van het zeeweezen dat zo noodzakelyk voor de Republiek is, vereischt worden ; hier by komt dat zo een aantal landtroepen noodwendig aan het getal der zeevarende zoude hinderlyk zyn. De vraag is dan niet, of de Republiek ook zodanig een aantal troepen zoude behoeven , maar wel of zy niet veel eer zeevarende nodig heeft , als waar door zy haren rang onder de Mogenheden van Europa veel beter kan behouden , want doch deze tachtig duizend man in de frontier-plaatzen gedeeltelyk verfpreid, zoude haar alleen B 3 tegens

Sluiten