Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xo VERHANDELING

Openb, I4: vs.

Rom. 8: vs. 18.

(i) A, Comrie , Verzameling vap Leerredenen3 twes* de ftuk bladz. m.

Godgeleerde,,(/) die 'niet lang geleden het fterfelyke met hét onfrerfclyke vervviflelt heeft, en Zalig in den Heer geftorven .is, en nu ruft van zynen Arbeid, doch die noch leeft'door zyne dierbaars Schriften , over deze Woorden fchryvende , haalt de uitleggingen van voortreffelyke oude Uitleggers aan.. „ Ambrolius (heeft) „ Zwart ben ik door fchult , lielfelyk door genade ■ Zwart door de Zonde, lieffelyk door reinigingen Zwart vermits ik gezondigt hebbe, maar lielfelyk , vermits „ Chriltus my heeft liefgehad. Auguftinus (heeft), ik ben Zwart van natuur , lieflélyk door genade ; „ Zwart ben ik door de erfzonde, lielfelyk door de ge„ nade des Doops. Nyflenus, (heeft), doe ik Zwart „ was door de Zonde en Werken der duilterniffe, heeft hy my uit liefde lielfelyk gemaakt, myne zonde op zich overnemende , eii zyne fohoonheid op my leg,, gen'de. Vervolgens zegt die groote man , die de fchoonheid van een gelovige zien wil, moet oogen iu zyn voorhooft hebben, om door een zwart voorhang„ fel na binnen te zien , en' te onderfcheiden tuffchen „ een zwartte bal]: of krult, en het koftelyke gefteente, dat'er achter verborgen is. bladz. 115. van het aan-. „ getekende Boek.

Het geene dan, waar over de Apoftel zo erbarmelyk zucht en klaagt , is niet de haat, fmaat, verdrukkingen , en vervolgingen, welke hy als een Apoftel, om de verkondiginge van 't zalig Euangc'ie, van Jooden, Heidenen, en joodfehgezinde Chriftenen, te zamen bittere en vinnige Vyandcn van den Gekruiften en Verheerlykten Chriftus , ( die hy vol moed en gloed als de eenige oorzaak van Zaligheid en eeuwige bchoudenilfe verkondigde) ondergaan moeit. Want behalven dat noch in zyne Brieven , noch in dit gantfche Hoofdft. eenige fchyn of fchaduw van iets diergelyks voorkomt, merkt hy dez;e uiterlyke tegenheden , bet lyden dezes tegen-

woor-

Sluiten