Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 32 >

3^". Gij hebt ook van een Saemengevlociiten Voorftel gefprooken, hoe wordt dat bepaeld?

A. „ Als een voorftel, welks voornaenle inhoud s, en vorm, door invulling van eenigen term, eene „ verklaerende, bepaelende of bewijzende bedoe„ ling hebben." t

4.K Wat brengd men dan tot den voornaemen inhoud van het voorftel ?

A. Het onderwerp en gezegde, anders ook de ftof genoemd.

5V. Wat brengt men tot den Vorm van het voorftel ?

A. De koppeling, of faemeiivoeging van onderwerp en gezegde.

6F. Wat is, in het voorftel, een faemengevloehten onderwerp?

A. Het onderwerp is, gelijk Gij weet, de beoordeelde zaek. ,, Door nu bij de zaek een tweeden „ term te zetten, wordt het onderwerp faemenj, gevlochten." Gelijk, de Dood, die onverbidlijk is, fpaert niemand; die onverbidlijk is, maekt den tweeden term uit, en wordt faemengevlochten met den Dood ; zonder denzelven zou men zeggen „ de Dood fpaert niemand." Nog moest ik U „ zeggen dat deze term ter verklaering dient.

7 V. Hoe wordt een onderwerp, door de faemenvlechting, bepaeld?

A. Zoodaenig, dat het, daer door, eenige nadere befchrijving ontvangt: als, Kolumbus, die een Spaensch Bevelhebber was, heeft Amerika 'teerst bezocht; Eustatius, 't welk de markt der Wesindifche voortbrengzelen is, brengt zelf niets voort. Welk bcpaelend voorftel, het onderwerp ook wel naeder aenwijst, met hetzelve, door verdubbeling, in zekere betrekking, te kenmerken: gelijk, de tijd, als tijd, is niet Hecht; de dag-

loo-

Sluiten