Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8

GODS WYZE REGEERING.

V. Dus is die hooge Regeering allerheerlykst!

A. Zy is zeker zodanig, hoewel wy alles niet door en door zien. Gy zult verneemen , dat God .geringe, fomtyds ongepaste middelen ia ons oog, ja zelfs tegenftrydige ter hand neemt tot bereiking zyner oogmerken ; en dan loopt zulk eene Regeeringswyze ons aanftonds in het oog. Anders is dezelve ftü, zeer gelykmaatig, en wy worden er minder door aangedaan , om dat wy dezelve gewoon zyn geworden. Somtyds is nergens eenig licht, alles is donker. God neemt de braaffte Menfchen , de beste Koningen, in den bloei des levens, weg, toen men dacht hen meest noodig te hebben , en zy ook de grootfte verwagtingen van zich aan de Waereid gaven : de beste voomeemens vallen dan in duigen, godlooze Vorsten volgen menigmaalen , regeercn lang, en doen veel kwaads. En juist door dit alles bereikt God zyn oogmerk; maar wie zal het ons geheel verklaaren? Wie is zo doordringend van oog, dat hy in deeze verwarring, zo als wy ze verkeerdlyk noemen, wyl ze indedaad niets dan orde is eeuwige Wysheid en Goedheid, Regtvaardig-' heid en Heiligheid , of het verband met het algemeene Nut der Waereid vinden kan? Wy hebben zo veel redenen, om ons over die Godlyke Deugden te verwonderen, als om ons

on-

Sluiten