Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud voor men sc ii en. 25

dien zy op "den arbeid fchenkc.... Maar nu verder :. gy behoort hierop te overweegen ■, dat deeze Aarde , verdeeld in zo veele Koningryken en : Landen,, niet enkel tot eene blootc bewooning , maai- tevens tot onderhoud van een groot aantal Menfchen gegceven is door den Allerhoogften. Ik heb ze U vertoond in den katèciiismüs der natuur, als een onbefchryflyk ryk en 'wél opgevuld Voorraadhuis , waarin al vóór lang ten decle weggelegd is , en ten deele jaarlyks door eene vcrwonderlyke Voorzienigheid , • op nieuw gefchonken ' wordt , al wat tot beftaan , gemak ert genoegen der Inwooneren dienen kan.

V. Waarom herinnert gy my dit wederom? ' A. Om dat dit tot den grondflag der Historie behoort , dat is, om U te doen begrypen, dat de eerfte Menfchen en vervolgens hunne naaste Afltammclingen ontelbaare dingen op deeze Aarde vonden , die zy in den cerften öpflag wel niet kenden, noch wisten te gebruiken : maar door hun verftand, van den Schepper hun gegeeven , en gedrongen door hunne behoeften ,- waarin zy zich bevonden, dezelve gade flaande , leerden zy wel dra die tot hunne geryflykheden aan te leggen. Toen zy nu in getal aanwicsfen, en , den kring hunner wooningen te eng vindende , zich naar B 5 el-

Sluiten