is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o ingang in de ark.

gezien , en zal ze ook nimmer zien. Geweldiger, flagting heeft men op eens niet beleefd. Laat ons dit met eenige korte trekken afdoen. Noach , nu zes honderd jaaren oud , maakte, op Godlyke voorlichting, (hoe kon er toch anders iets ten nutte der. tweede Waereid gered worden!) met hulp zyner Zoonen een Schip van eene ongemeene gedaante, doch van groote ruimte. Zy vingen zo veele Dieren op , als zy konden , en God deedt er de overigen ingaan. Het geheele Luchtsgeftel fchikte zich mogelyk nu al tot de naderende gebeurtenis. Dieren en Vogelen merkten , door Gods beftelling , de veranderingen des Weders , zy zogten eene fchuilplaats by de Ark (zo werdt noachs Schip geheeten) en vloogen daar in. Toen alles verzameld en genoegzaame voorraad opgedaan was , ging de Vader met zyne Zoonen en de vier Vrouwen , de eenigften die de oude Waereid overleeven zouden , op den zeventienden November des jaars zestienhonderd zevenèhvyftig ten Scheepe. Die daad fcheen zinneloos in de oogen der overigen. Er was nog geen Water, 't Schip, zyne laading in hebbende , ftondt op het vaste Land. Dit wekte ongetwyfeld de- fpotterny zyner Tydgenooten. Dan , kort daarna borst het oordeel uit op eene allervreefelykfte wyze. V. Hoe toch naar uwe gedachten ?

A.