Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 gedenktekenen.

van ons af, onze Gedachten zo gemaklyk te doen weeten , als of wy by hem waren ; en de zynen wederom te ontvangen, zo klaar, als of hy ze ons mondeling uitdrukte ! Wat is de Geleerdheid , de Staatkunde , de Koophandel , met één woord alle Menschlyke Weetenfchappen aan dezelve niet verpligt! 't Strekt niet tot onze eer , als wy niet , nu en dan , op de Goedheid des Hemels denken, die den Uitvinder tot deeze Konst geleidde.

V. Hoe behielp zich de Waereid vóór de uitvinding deezer Konst ?

A.- Zo veel wy er van weeten, heeft men zich van allerleie moeilyke doch onvoldoende middelen, zo goed en kwaad als men kon , moeten bedienen, om de gedagtenis van gedenkwaardige zaaken te bewaarcn. Ouders gaven hunnen Kinderen en Kindskinderen een mondeling berigt van eene zaak : maar men zag zeer ras , hoe ligtlyk dat kon vergeeten , veranderd of vervalscht worden. Toen befloot men Steenen of andere Gedenktekenen op te rigten , gelyk jacob op zynen togt naar laban deedt; of men ftelde daarna jaarlykfchc Feesten in, om zich die dingen te herinneren : ook bediende men zich van Liederen , die men van buiten leerde , en van tyd tot tyd opzong. Dit gebruik is al zeer oud 5 en lang in

trein

Sluiten