Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 p y r a m i d e n. doolhof.

komende Geflagten. Drie oogmerken werden dan te gelyk bereikt; hoewel het gewigt der rwee laatften altyd dat van het eerfte zal overtreffen. Als gy , in het vervolg, eenen Straatweg door een flegt Land, die heden nog dient ten voordeele der Landbewooneren, door eenen Romein zult zien aangelegd, heeft deeze dan niet meer nuts gedaan, dan alle de Egyptifche Vorsten met hunne groote pyramiden ? Dan, het fchynt ten dien tyde de fmaak der Vorsten geweest te zyn zulke Werken te maaken , waarvan thans al de vrucht beftaat in eene bloote verwondering. V. Hoe zo ?

A. Zy maakten niet alleen Obelisken, niet alleen Pyramiden , maar ook meer andere , wie weet al, welke dingen! Ten minsten wy vinden nog in dat Ryk een zeer buitengewoon Werk der Egyptifche Koningen , naamelyk , eenen doolhof , een Gebouw van wit marmer , 't welk , van muuren omringd , drie duizend Zaaien van verfchillende grootte , half onder, half boven den grond, hadt, zamen aan eikanderen verbonden ; doch met zo veele wendingen en kromten , dat men zonder Leidsman zeer ligtlyk daarin verdwaalen kon , en meer fchynt aangelegd te zyn , om, by de bezigtiging , verwondering of verbaasdheid in den Aanfchouwer te verwekken, dan tot eenig wezenlyk nut te dienen. Nog ftaan er,

ten

Sluiten