Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

VERHANDELING OVER

door zyne opmerkzaamheid de verheven inrichtingen der Natuur ontdekt hebbende, volgt hy haare voetftappen naa, en weet, door een wel overdacht gebruik van zoodanige ontbon. den en onaanzienlyke ftofdeelen, tot zyn Ievens-onderhoud , en tot zyne welvaart meêtewerken.

Dan, naardien de kennis van het wezentlyk nuttige en goede niet overal verfpreid is, en de iaagere rangen van menfchen niet even gunftige gelegenheid hebben, ter verkryging van die kundigheden , welke hun tot voordeel zouden kunnen ftrekken, is het de pligt van een' ieder, die zig met de opfpooring van nutte waarneemingen onledig houd, de vrugten van zynen arbeid, op de gevoeglykfte wyze, aan anderen medetedeelen. Ten dien einde zyn de navolgende aanmerkingen over de Mest-ftoffen , en derzelver gebruik in den Landbouw, zamengefteld. Met een levendig gevoel van de bepaaldheid der menfchelyke vermogens, en uit overtuiging, dat ook ten aanzien van dit onderwerp, op veele plaatfen zoo weinige vorderingen ge! maakt zyn, alleenlyk by gebrek aan bekwaame en verftaanbaare voorfchriften, heeft men mets meêr aan de hand gegeeven , dan het geen de meest-goedgekeurde Schryvers in dit en in andere Landen, als gevolgen van hun doorzicht en ondervinding, hebben bekend gemaakt. En, hoewel de voortbrenging van

on-

Sluiten