is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over het gebed des heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li VIERDE LEERREDE

van God, die in zyne oogen geene waarde hebben? Zou zyn hart ten minften er wel eenig deel aan kunnen necmen? Neen,hy zou enkel met zyn mond de bede doen. En zou hy Gode dan behaagen kunnen , die een affchuuw van alle geveinsdheid beeft, die in geest en in waarheid, met eene oprechte deelneeming van het geheele hart en niet enkel, met dfcn mond wil aangebeden worden? Maar die gene , myne waardfte Vrien» den, (en daarop hebt gy wel te letten,) die gene kan alleen, zonder zich te bezondigen , tot God zeggen : Uw naam worde geheiligd, die geloof geeft , van harte geloof.geeft aan het zeggen van Jesus: Dit is het eeuwige leeven, dat zy U kennen den eenigen waaragtigen God, en Jesus Christus, welken God gezonden heeft, die deze waare en levendige kennis voor zyne hoogfte eer en hoogst geluk houdt, die.niet aardsch- maar he^ melschgezindis, en niet eerst en meest zoekt naar de dingen die op aarde, maar veel meer naar de dingen, die boven zyn.

Die met waarheid tot God zeggen zal: Uw naam worde geheiligd, die moet in de tweede plaats ook elke voorkomende gelegenheid greetig aangrypen en naarftjg waarneemen, om zyne,kennis van God' te verbeteren , uittebreiden , ze kragtiger en leevendiger, werkzaamer en meer beoeffenend te maaken. Aan zulke gelegenheden mangeit het ons niet ; werwaarts wy heen zien, overal zyn wy van fchepzelen omringd, die ons aan den almagtigen , algoeden, en, alwyzen Schepper herin-