is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over het gebed des heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•4. VIERDE LEERREDE

der in waarheid bidden wil, ook van zynen kant; iedere gelegenheid begeerig aangrypen, zorgvuldig waarneemen, en de gereede middelen gebruiken meet, waardoor hy God al meer en meer kan leeren kennen. Zo menigwerf wy dan bidden : Uw naam worde geheiligd, zo menigmaal verplichten wy ons zeiven ook tot een yverig zoeken naar de kennisfe Gods, en dus ook om' de openbaaringen van God, in de natuur en de Heilige Schrift te vinden, tot dit oogmerk vlytig te gebruiken, cn de openbaare GodsdienstöefFeningen , zonder dringende noodzaak, niet meer te verzuimen, of dezelve niet langer zonder opmerkzaamheid, enkel uit fleur cn gewoonte bytewoonen En die aan deze verplichting, welke hy zichzelven door het doen der eerfte Bede oplegt, niet beantwoordt, ja er zelfs niet eens aan denkt om aan dezelve te beantwoorden, wat is die anders dan een itrafbaare huichelaar, op welken God met misnoegen ncêrziet ? J

Verder, die geen, die tot God bidt: Uw naam worde geheiligd, die bidt daardoor, gelyk wy gezien hebben, niet alleen om kennisfe van God, en verplicht zich, niet alleen om yverig naar dezelve te ftrceven, maar hy bidt ook om God te mogen verheerlyken, en verplicht zich diensvolgens ook, om dit te doen. Hy moet dus ook, wanneecr hy deze Bede met waarheid doen wil, het vast befluit hebbeD, om met er daad God met alle zyne kragt en te verëeren. Dit nu heeft dan plaats, waaneer hy in zyn bart fteeds zulke gezindheden

koes-