is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over het gebed des heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U VYFDE LEERREDE

bevryd van de flavernij der zonde; hy beheerscht zyne driften door verftand en Godsdienst ; zyn geweeten is gerust — hy vreest voor geene ftraffen over zyne zonden: want God is zyn verzoende, liefdevolle Vader, en Jesus, de Waereld-

rechter , zyn groote Vriend. Omtrent het

aardfche leeft hy zonder bange zorg, overtuigd, dat God zyne lotgevallen regelt, en met wyze goedheid alles, zonder uitzondering, ten zynen beste fchikt; den dood ziet hy met blydfchap te gemoet, want deze is voor hem eene bevryding van iedere verdrietelykheid van dit aardfche leeven — het begin eener eeuwige — onukfpreekelyke, fteeds toeneemende vreugd in Gods gezel-

fchap Is het dan niet waar, myne vrienden!,

dat de Christen de zaligde mensch is? Wat ont' breekt hem toch by de goederen, voorrechten , en verwachtingen, over welke hy zich verheugen kan , ook hier reeds, aan zyn wezentlyk geluk ?lk mag dit voor tegenwoordig niet verder ontwikkelen, omdat ikmy anders te ver van de "hoofdzaak verwyderen zou, die ik thands met U befpreeken wilde: maar wanneer gy, zo als ik hoop en wensch, daar verder over nadenkt, dan zal het u nog duidelyker worden, dat myne fteliing in ieder opzigt waar

is. Maar het is niet alleen ontwyffelbaar, dat

de Christen de gelukkigfte mensch der waereld is: het is ook gewichtig, zeer gewichtig voor ons allen , dat wy van deze waarheid leevendig en krag.tig overreed zyn, want dan eerst zullen wy ons gedrongen vinden, om met allen yver naar het

waa-