is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over het gebed des heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER. HET SLOT DES GEBEDS. *2J

ik myn oogmerk bereikt hebben, o hoe zeer zou ik my verheugen, wanneer het voortreffelyk gebed van den grooten Verlosfer, door myne Leerredenen, u allen, of flegts eenige weinigen by vernieuwing gewichtig en onfchatbaar geworden was! Hoe zeer zou ik my verheugen, wanneer gy allen, of flegts weinigen onder u , daardoor opgewekt en tot het vast befluit gekomen waart, om het onze Vader nooit door een aandachtloos opzeggen weêr te ontheiligen, maar het alleen in de heiligde en beste uurea met waare gemoedelykheid en ernftig nadenken uittefpreeken, ja, myne Toehoorers! dan zou ik hec uur zegenen, waarin ik het befluit nam, om u nopends den geest van dit gebed, deszelfs inhoud, en de gezindheden, welke het vordert, te onderrichten. Dan zou ik God met een geroerd hart danken, dat Hy my de kragten tot een nuttig werk fchonk en bewaaren wilde, Maar hoe treurig is my het denkbeeld, dat misfchien ook deze Leerredenen over het onze Vader, gelyk veele andere, alleen gehoord werden, zonder verder een* blijvenden indruk op uwe harten te maaken. Maar ik wil my daar niet aan overgeeven, ik verwagt veel eer, dat gy bedenken zult, dat een dienstknegt die den wil des Heeren geweeten, en niet gedaan heeft, met dubbele flagen zal geflaagen worden, dat Gy liefde voor God en Jesus en voor uzelven hebben zult, en er u yverig op toeleggen, om fteeds als navolgers van Jesus te denken, te begeeren, te fpreeken en te hanP 2 de-