Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN, •¥

Jes'js in 't algemeen een uitvoerig onderzoek ver■ eischt zouden hebben , of in het geheel niet, of flechts zeer konelijk aanteftippen; maar ook met die oogmerk moeften 'er verfebeidene zaaken gezegd worden, die voor lang bekend zijn en geen twijf. fel lijden : zij moeflen gezegd worden, omdat zij ten minden betrekking hadden tot dien aangenomen regel in de Uitlegkunde i en dus hier behoorden; en omdat men aantoouen wilde, in hoe verre Jesus zich naar de gefteldheid zijner Toehoorers gevoegd heeft, en hoe ver men derhalven zijne infchiklijkheid. voor de joodfche denkwijze uit-ftrekken mag.

Over fpraal; gebruik — Wijze vari voordellen — ioefpeelingen — fpreekwoorden .—u gelijkenis-

fen ■ Tropen of woordwisfelingen — manier

van bewijzen en wat des meer is t kon ik derhalven hier niet uitvoeriger fpreeken; . 1 Toe

mija oogmerk was het voldoende , eer ik tot het beruchte wcommadatie <■ flclzel kwam , vooraf aante» toonen , in hoe Verre men toegeeven moet , dat Jesus sich daadlijk naar zijne ïoehoorers gefchikt heeft.

Deze aanmerkingen bepaalen zich voornaamüjk alleen tot den Leertrant van Jesus De voor* beeldsn , welken ik als bewijzen verkoozen heb i zijn om die rede ook meest alleen uit de redenen Van Jesus genomen , fchoon ,ik zomtijds plaatzen uit de Blieven der Aposuhn aannaaien, en nu * 3 en

Sluiten