Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j4 over1 den leertrant

betreft. „ Over 't algemeen komt het mij voor , dat wij „ de Schriften der Euangelisten en Apostelen veel te ge,i leerd leezen;daar beiden toch geene Geleerden waren, en i, eigenlijk ook voor geene Geleerden fchreevcn. Wan„ neer ik bedenk, met hoe veele aanmerkingen en op'hel,, deringen deze Schriften bezwaard zijn , doorwelke haar 4, Geest dikwijls niet voort kan , en zijne uitwerking veel „ meer verliest $ Zoo weet ik niet, of ik het Kristendom „ betreuren, of toejuichen inoet, dat het in zulke geleerde1

it handen is gefcoomen/' Niet als of ik een van die

,-, menfchen ben, die alle nadenken , alle goede, bijzonder „ Tijd-Plaats-en Taalkunde, ja zelfs alle gezond verftand „ haaten, en op het licht van den Hemel, op eene inwendige „ ingeeving wachten. De Apostelen hebben met eenen be„ daarden Geest, met een goed overleg, en met kennis van n r'Jd» Pfeats en *aa'e gefchreeven , derhalven moeten zij „ ook gelcezen worden, gelijk alle andere verftandige fchrif„ tem- Maar alleen, dat men niet te vèel, en wel uitheem,-, fche geleerdheid 'er in brenge, ten mïnften, dat men ze

niet met fpitsvinnigheden, welken zij zeiven ij dele verlei,-, ding noemen, verftikke. Hun geest is reehtfchapenheid f, en waarheid ; het wezenlijke in hem word alleen door „ ©effening gekend en leevendig." (*)

Eene nauwkeurige kennis van dien Leertrant van Jesusjs bijzonder tot eene juifte bepaaling der Geloofs - waarheden «oodzaaklij^. Zeer dikwijls heeft het reeds op het ftelzel van den Kristelijken Godsdienst eenen fchadelijkcn invloed gehad, wanneer men dit gedrag van Jesüs met betrekking tot het joodfche fpraakgebruik en de Volksbegrippen, niet kende , of niet kennen wilde. Een eenige kwalijkbegreepen uitdrukking heeft hier in niet zelden gefchillen veroorzaakt, en uit een zaak eene leerftelling gemaakt , die het nooit was, of heeft aan wezenlijke leerltellingen, bepaalingen, meerder uitgebreidheid, of nauwere perken gegeeven ,

die

(f) Bl. 318. 5*9

Sluiten