Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *4 )

(dat is, opperfle wysheid) Gods eerjien dienaar, zoon des Allerhoogflen enz.: doch fielden hem nimmer eenigermate met Gode gelyk.

De

WW> A.ju* m Ttpwrotoysa roKf/Mvs, oms mts opnuf votg EKXvfi fiupamm tteyxytrtt. Zelfs fchynt het , dat Trypho niet tot die Joden behoord heeft, die den Mesfia een voorbeflaan toekenden; gglyk echter by veelen werd aangenomen. Doch het is ons hier genoeg) da[ hy V£r klaart, dat het gevoelen der Joden geenzins was, dat de Mesfia een godlyk perfoon moest zyn. Tertullianus geeft dit mede op de voliedigfle wyze te verftaan, als hy, adv. Praxeam, Seft. 30. p. 518, zegt, dat de Joden èènen God gelooven, zonder Hem een" zoon en heiligen geest toete. voegen. Ouid enim (dus vervolgt hy) inter nos & Mos, tiffi diferentia isia ? Q,Ud opus euangelii, fi non exiude Pater, Fihus & Spiritus ununi Deunt fis tuut ? Athanasius Hemt ook toe, dat de Joden den Kristus een bloot mensch noemden, en niet geloofden dat hy God was. de fententia Dionysii opp. vol. 1. p. 553. Ket is in de daad eene armhartige redeneering, wanneer men met Dr. Velingius , bi. 2, zegt, dat de Joden eenen Mesfia, die God en mensch is', hebben moeten verwachten , naardien zoodanig een hun door de Prefecten werd aangekundigd. Want, indien uit iaatfte al konde bewezen worden, 't welk tot nog toe nimmer onwederleglyksgefchied is, en nooit ligtlyk gelchieden zal, zoo lang 'er geleerde,Kritiken in wezen zullen blyven; zou daar uit immers nog niets meer volgen, dan dat alle de Joden de Profeeten kwalyk verftaan hebben: 't weik hun zekerlyk, zo dit waarheid ware, door Jesus en zyne Apostels wel eens onder het oog zou gebragt zyn. Dan, w«

hier

Sluiten