Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E 17 1

de Euangelie dienst uwer Leraars en vermaners^ voor u een reuk des levens ten eeuwigen leven.

En daarom nog eens, Christenen.' wy bidden U, erkent de gene die onder u arbeiden, ende tl vermanen , ende achtze zeer veel in liefde, om hunnes werks wille: toont dat met er daad, en zo dan,

r. Laat dan geen liefdeloze argwaan tegen hun in uw harte nesttien, om liefdeloos over hun gedrag te oordèelen: Weet dat de opregte en liefde-1 ryke oogmerken der beste menfchen en Leraars, menigmaal miskend en gelasten worden, gelyk aan Jefus en zyne navolgeren in vroegere en latere

tyden gebleken is, wel is ondertusfchen waar,

dat uwe Leraars ook misdagen en gebreken onderworpen zyn, .Want zy zyn menfchen van gelyke bewei'inge als anderen: wy ftruikelen alle, en dat in velen. De Apostelen en andere uitnemende mannen ha lden zelfs nog hare gebreken en misdagen ; ziet op deze dingen: ziet op u zeiven, en veroordeeld uwe welmerende Leraars niet; noch weigert haar uwe verfchuldigde liefde en achringi nimmermeer; hoort wat Jefus zegt: Matt. 7: vs. 1—— 5. en oordeelt niet, op dat gy niet geoordeelt wordt; want met welke oordeel gy oordeelt, zult gy geoor deelt worden; en met welke mate gy meet, zal u weder gemeten zvorden; ende wat ziet gy den fplinter die in de ooge uwes Broeders is: maar de balk die in uwe ooge is en merkt gy niet; of boe zult gy tot Uwen broeder zeggen: Laat toe, dat ik den fplinter uit uw ooge uit' doe; ende ziet daar is een balk in uwe oo^e^ gy geveinsde, werpt eerst den balk uit uw 00?e, en dan zult gy bezien om den fplinter uit uwes .

B bros-

Sluiten