is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24a regèering van tarquinius.

Men zag eenen waaren Dwingeland daarop' zitten. Hy verdrukte het Volk ; maakte den aanzienlyken Raad magteloos ; bragt veele ryke Romeinen om hals ; floeg derzelver goederen aan ; ontzag geene Wetten ; dwong, . door list , bedrog en geweld , de aangrenzende Nabuuren zich aan hem te onderwerpen ; cn deedt voorts Rome kwynen en beeven. Veelen verlieten daarom de Stad , onder het uitbraaken van duizend 'vervloekingen tegens hem; en zy, die er in bleeven , fidderden dagelyks niet minder voor eene nieuwe woede. Eindelyk verwekte de fnoode aanflag van zynen Z^on sextus tegens de kuisfche lucretia eenen geweldigen toorn onder het Volk. junius , bygenoemd brutus , wiens Vader door tapquinius was omgebragt , maakte in deszelfs afweezigheid (hy belegerde toen Ariea) de Romeinen wakker. Zy maakten , zulk eenen Man , tuk op wraak , aan het hoofd hebbende, eenen opftand, verweezen hunnen Vorst en zyne Nakomelingen tot eene eeuwige ballingfchap , en afkeerig nu geworden van de Koninglyke Heerfchappy, beflooten zy deswege de Gemcenebest-Regeering weer in te voeren, redeneerende in deezer voege : „ Wy hebben Koningen verkooren , en hun gehoorzaamheid