is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 vryheid der romeinen.

Vorstlyk Bewind , na omtrent derdehalf hon* derd jaaren in wezen geweest te zyn, de bodem ingeflaagen werdt. — Gewis , zou Rome niet blyven een gering cn arm Ryk, de Regecring "moest veranderd worden. Voor 't overige, gy moogt tarquinius , in een zeker opzigt , met haatelyke koleuren dus afgefchilderd zien ; men moet hem egter , aan den anderen kant , regt doen , en pryzen wegens zyne zagtmoedighcid jegens overwonnen Volken ; wegens zyne edelmoedige mildaadigheid omtrent de Krygsknegten ; wegens de konst, om lieden in zyne belangen te doen overgaan; voorts wegens de openbaare door hem geftichtte Gebouwen , de ftandvastigheid in zyn ongeluk , en den langduurigen Oorlog , na zyne verftooting , zonder Ryk of Goederen , tegens de Romeinen gevoerd. Dit alles kert ons , dat hy , ofichoon in alles geen braaf Vorst , egter onder de veragtelyke Menfchen niet geheel geteld kan worden.

V. Hoe was het , in al dién tyd, met de Romeinen gelegen ?

A. Geduurende dien tyd , waren zy, in

eenige dingen , vry fterk toegenomen. •

Zy bevonden zich met de overwonnen Vyanden , welken zy dwongen hunne Vrienden