Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 CAJUS caligula.

eeuwige waarheid voor alle Vorsten , dat Wysheid, Godsvrugt en Menschlievenheid de drie edelfte paarlen zyn aan Koninglyke Kroonen. Zorgden alle Vorsten , dat zy allen daaraan (leeds vast bleeven hangen ! . . . Ontugt, bloedfchande , zotheden en moorderyen waren caliguxa's bedryven. Macro zelf, aan wien hy de kroon fchuldig was, werdt gedwongen zich van kant te maaken. De Voorzienigheid zette dus den moord , aan tiberius gepleegd , volkomen aan macro betaald. De dolle cajus ging toen verder. Hy dreigde zelfs den Ro-

meinfehen Raad af te zetten Welk

een opmerklyk (luk , welk eene nieuwe proef eener albefluurende regtvaardige Voorzienigheid , en hoe veel leerde die niet ! Wat hadt deeze Raad , zints lang , niet al uitgevoerd, en welke waren de vruchten der bedrecven daaden ! Hoe veele trekken van Staatkunde , van Menschlyke Wysheid, van Voorzigtigheid , van Moed en Standvastigheid hadt men van denzelven gezien! Hadt men dan zo veel gedaan , om 's Vaderlands Vryheid te laaten verlooren gaan, om heerschzugtïge Keizers , laat my hen liever gedrochten noemen , groot en gelukkig te maaken ? En wat hadt nu die wydvermaarde Raad met alle zyne ontwerpen en bedoelingen gewonnen ? Die trotfche Raad, zo veelen door

zyn

Sluiten