is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 grieksche k e k K,

veele berispingen moeten uitftaan. Maar was dit niet, zo antwoorden de geenen, die den Man niet weeten te regtvaardigen , een overblyffel van den geest des Pausdoms in zyn hart , waarin hy was opgevoed , en waarvan hy zich niet zo ras of geheel kon ontdoen ? — Laat ons nu eindigen !

V. Zult Gy my niets zeggen van de Criekfche en Oosterfche Kerken , na zo veel van de Westerfche gemeld te hebben ?

A. Wilt Gy er iets van wecten , dan zal eene korte Schets U ■ kunnen voldoen. —• Na 't inncemen van Conftantmopok door de Turken, in den jaare 1453, (Hl. Deel , bladz. 288) onderging de Criekfche Kerk eene groote verandering , en was, zints de XVI Eeuw, in drie deelen verdeeld. Een gedeelte ftondt onder den Patriarch van ConJlantinopele en verwierp den Paus: een ander verzaakt beiden , en heeft eigen' Bisfchoppen: een derde was den Paus onderdanig. — De Patriarch van Conjlanlinopole, die daar woont, is de voornaamfte, en als 't Hoofd der Kerk : hy heeft drie andere Patriarchen , welke te AUxandrie, Antiochie en Jerufalem zyn , onder zich. Zyn Regtsgebicd ftrekt zich uit over de Griekfchs Eilanden , en alle Landen van asia cn europa , die den Turken onderworpen zyn. De Patriarch van Alexandrie woont te Groot-

Caira,