is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

jesuiten in china.

en tastten openlyk de Indiaanfche Afgodery cn liet Bygeloof m. Anderen konden, of wilden niet nalaaten zich van kondenaaryen by de blinde Indiaamn te bedienen , om hen te bckeeren. Dan, zulk fnood bedrog werdt hun naderhand verbooden. De Franfche Zendelingen , in den jaare 1658 afgezonden , konden zich met de Jefuiten in Siam, Tonquin en elders , die altoos byzondere inzigten hadden , niet verdraagen. De opgang , dien zy er maakten , was gering ; des moesten zy , in den jaare 1688, terug keeren. De Jefuiten bragten het integendeel zo ver, dat zy de hand krecgen in 't beduur des Ryks. Dit wekte den nyd der Grooten , die ook reeds lang een afkeer van 't Evangelie opgevat hadden. Voogden geworden zynde van den mindcrjaarigen Vorst kang-hi , namen zy hunnen flag waar , en vervolgden de Jefuiten, van welken veelen gedood werden. Maar de Prins meerderjaarig geworden , en aan het Ryksbeftier gekomen zynde , veranderde alles van gedaante : want de jonge Keizer, verltandig, edelmoedig en begeerig om de Waarheid te onderzoeken , riep ze weer ten Dove , gaf fommigen de hoogde Ampten , verkoos anderen tot zyne Raadslieden, en liet hun zelfs eene Kerk by zyn Paleis bouwen. Duizenden werden toen zonder

moeite